Terveydenhuollon palvelusopimuksen yleiset ehdot

BioEximi OÜ (Next Fertility Nordic)
TERVEYDENHUOLLON PALVELUSOPIMUKSEN YLEISET EHDOT

1. Yleiset säännökset

1.1. BioEximi OÜ:n (jäljempänä ”klinikka”) terveydenhuollon palvelusopimuksen yleisissä ehdoissa (jäljempänä ”yleiset ehdot”) säädetään klinikan ja potilaan oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista potilaalle klinikalla terveydenhuoltopalvelua tuotettaessa.

1.2. Näitä yleisiä ehtoja käsitetään velvoiteoikeuslain (võlaõigusseadus) 760 §:ssä tarkoitettuina terveydenhuollon palvelusopimuksen vakioehtoina.

1.3. Terveydenhuollon palvelusopimuksen muodostavat yleiset ehdot, potilaan kanssa suullisesti tai kirjallisesti erikseen sovitut ehdot ja muut klinikan asettamat ja potilaan ulottuville saattamat potilaan ja klinikan välisiä suhteita koskevat menettelyt, säännöt, määräykset ja vaatimukset. Asioissa, joita yleiset ehdot eivät koske, noudatetaan asianmukaista alaa koskevaa Viron ja Euroopan unionin lakia.

1.4. Klinikka tuottaa potilaalle terveydenhuollon palvelun viron kielellä. Jos terveydenhuollon palvelun tuottava klinikan työntekijä osaa muuta potilaan ymmärtämää kieltä, potilaan ja työntekijän välinen viestintä voi yhteisellä hyväksynnällä tapahtua tällä kielellä.

2. Terveydenhuollon palvelusopimuksen teko

2.1. Kliinikumin ja potilaan välinen terveydenhuollon palvelusopimus katsotaan tehdyksi hetkellä, jolloin potilaalle varataan aika klinikalla tapahtuvaa terveydenhuollon palvelun tuottamista varten, ajanvarauksen puuttuessa palvelun tuottamisen aloitushetkellä.

2.2. Potilas voi varata ajan terveydenhuollon ammattihenkilön tai muun asiantuntijan vastaanotolle klinikan verkkosivuilla olevan ajanvarausjärjestelmän kautta soittamalla puhelinnumeroon +372 607 0017, lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@ivfnordic.com tai klinikan kirjaamossa (Veerenni 51, 4. kerros, 10138 Tallinn). Vastaanottoajan peruuttaminen tai muuttaminen on mahdollista samoin tavoin.

3. Terveydenhuollon palvelusta maksaminen

3.1. Potilas maksaa terveydenhuollon palvelusta klinikalle klinikan hinnaston mukaan.

3.2. Klinikalla on oikeus muuttaa yksipuolisesti hinnastoa milloin tahansa julkaisemalla tekemänsä muutokset klinikan verkkosivuilla. Potilasta, joka on varannut ajan ennen hinnaston muutosta, mutta käyttää palvelua hinnaston muutoksen jälkeen, laskutetaan ajanvarauksen hetkellä voimassa olleen hinnaston mukaan.

3.3. Potilaalta terveydenhuollon palvelusta perittävät maksut (mukaan lukien käyntimaksu, tutkimus-, analyysi- ja toimenpidemaksut) potilas suorittaa klinikan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ennen palvelun tuottamista tai sen jälkeen.

3.4. Jos klinikka tuottaa Viron sairausvakuutuskassan (Eesti Haigekassa) vakuuttamalle potilaalle terveydenhuollon palvelun, josta sairausvakuutuskassa sitoutuu maksamaan sairausvakuutuslain (ravikindlustuse seadus) mukaan, sairausvakuutuskassa maksaa palvelusta sovitussa laajuudessa, ja potilas suorittaa vain hinnaston mukaisen käyntimaksun.

3.5. Klinikka on tehnyt Viron sairausvakuutuskassan kanssa hoidon rahoitussopimuksen, joka koskee vastaanottoja seuraavilla erikoisaloilla: hedelmättömyyshoito ja kohdunkaulan syövän ehkäisy.

4. Palvelun tuottamisen yleiset periaatteet

4.1. Saadakseen parhaan palvelun potilaan on parhaan ymmärryksensä mukaan kerrottava terveydenhuollon ammattihenkilölle kaikki palvelun tuottamisen edellyttämät seikat, mukaan lukien oma terveys, sairauden eteneminen, muut sairaudet ja käytettävät lääkkeet.

4.2. Terveydenhuollon ammattihenkilö kertoo potilaalle lääkärintarkastuksen tuloksista ja terveydentilasta, mahdollisista sairauksista ja niiden etenemisestä, tuotettavan terveydenhuollon palvelun luonteesta ja tarkoituksesta, sen tuottamiseen liittyvistä riskeistä ja seurauksista sekä muista mahdollisista ja tarvittavista terveydenhuollon palveluista.

4.3. Terveydenhuollon palvelun tuottaja ei voi pääsääntöisesti luvata potilaan paranemista tai leikkauksen onnistumista.

4.4. Potilas tekee yhteistyötä terveydenhuollon ammattihenkilön kanssa parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamisen eteen. Toipuakseen paremmin potilas noudattaa terveydenhuollon ammattihenkilön suosittamia toimintarajoituksia.

4.5. Terveydenhuollon palvelujen lisäksi klinikka tuottaa potilaille terveyspalveluja. Terveyspalvelu on palvelu, joka tuotetaan potilaalle ja joka ei ole terveydenhuollon palvelu.

5. Suostumus terveydenhuollon palveluun

5.1. Potilaalle saa suorittaa lääkärintarkastuksen ja tuottaa terveydenhuollon palvelun vain hänen suostumuksellaan. Potilas saa peruuttaa suostumuksensa kohtuullisen ajan kuluessa sen antamisesta. Suostumuksen peruutushakemus laaditaan aina sellaisella tavalla, josta jää kirjallinen todiste.

5.2. Potilaan saavuttua klinikalle terveydenhuollon palvelua saamaan edellytetään hänen suostumustaan palveluun. Tarvittaessa ja lakisääteisissä tapauksissa potilaan suostumus terveydenhuollon palveluun laaditaan sellaisella tavalla, josta jää kirjallinen todiste.

5.3. Keinohedelmöityksestä ja sikiönsuojelusta annetun lain (kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus, lyh. KVEKS) 16 §:ssä (naisen suostumus keinohedelmöitykseen), 17 §:ssä (miehen suostumus vaimonsa keinohedelmöitykseen), 21 §:ssä (naimattoman naisen keinohedelmöitys konkreettisen miehen siittiöillä), 23 §:ssä (vieraasta munasolusta tuotetun sikiön siirtäminen naiseen) ja 25 §:ssä (sukusolujen luovutus) tarkoitetuissa tapauksissa tarvitaan henkilön kirjallinen suostumus.

5.4. Potilaan ollessa vajaakykyinen suostumuksen terveydenhuollon palveluun antaa potilaan edunvalvoja, paitsi jos itse potilas kykenee harkitsemaan vastuullisesti palvelun edut ja haitat. Klinikka ei noudata edunvalvojan päätöstä, jos se on selvästi potilaan etujen vastainen.

5.5. Jos potilas päättää peruuttaa suostumuksensa terveydenhuollon palvelun tuottamisen aikana, palvelun tuottaminen keskeytetään mahdollisimman pian, jos se on mahdollista potilaan terveyttä vahingoittamatta, ja suostumuksen peruuttaminen merkitään palvelun tuottamista koskevaan asiakirjaan.

5.6. Suostumuksen peruuttaminen ei kuitenkaan muuta luvattomiksi ennen suostumuksen peruuttamista potilaalle suoritettuja toimenpiteitä.

5.7. Muuta kuin yleisesti tunnustettua ehkäisy-, diagnostiikka- tai hoitomenetelmää saa käyttää vain, jos tavanomaiset menetelmät lupaavat vähemmän menestystä, potilaalle on kerrottu menetelmän luonteesta ja sen mahdollisista seurauksista ja potilas on antanut suostumuksensa menetelmän käyttöön.

6. Terveydenhuollon palvelusta kieltäytyminen

6.1. Klinikka voi kieltäytyä tekemästä terveydenhuollon palvelusopimusta tai suorittamasta jo tehdyn sopimuksen mukaista hoitotoimenpidettä, jos:

6.1.1. terveydenhuollon palvelun tuottaminen ei ole lääketieteellisesti perusteltu

6.1.2. terveydenhuollon ammattihenkilön arvion mukaan puuttuu selvä mahdollisuus suorittaa hoitotoimenpide onnistuneesti loppuun

6.1.3. terveydenhuollon ammattihenkilön arvion mukaan hoitotoimenpiteen
suorittamiseen liittyy suurempi riski potilaalle kuin sen suorittamatta jättämiseen

6.1.4. hoitotoimenpiteen suorittaminen vaarantaa hoitohenkilökunnan tai ulkopuolisen henkilön terveyden tai hengen

6.1.5. hoitohenkilökunnan ammattiosaaminen ei salli konkreettisessa tapauksessa tarvittavan hoitotoimenpiteen suorittamista

6.1.6. potilas hakee terveydenhuollon palvelua sellaisilla ehdoilla, jotka ovat ristiriidassa näiden yleisten ehtojen kanssa

6.1.7. esiintyy keinohedelmöityksestä ja sikiönsuojelusta annetun lain 8 §:n 1
momentissa tarkoitettu seikka: lääkäriä tai muuta terveydenhuollon ammattihenkilöä ei voida velvoittaa suorittamaan keinohedelmöitystä tai siihen liittyviä toimenpiteitä eikä osallistumaan niihin.

7. Terveydenhuollon palvelun lykkääminen

7.1. Klinikka voi lykätä terveydenhuollon palvelun, jos:

7.1.1. terveydenhuollon ammattihenkilön arvion mukaan potilaan terveydentilan vuoksi on järkevää lykätä terveydenhuollon palvelu

7.1.2. terveydenhuollon palvelun tuottaminen aikataulutettuna aikana ei ole mahdollista klinikan organisatorisen ongelman (esim. lääkärin poissaolon) vuoksi

7.1.3. potilas ei saavu ajoissa lääkärin vastaanotolle, tutkimukseen, toimenpiteeseen tai hoitoon

7.1.4. potilaan ja terveydenhuollon ammattihenkilön välille syntyneen konfliktin vuoksi on tarpeen vaihtaa terveydenhuollon ammattihenkilö

7.1.5. potilas ei ole suorittanut klinikalle potilaalta terveydenhuollon palvelusta perittyä maksua.

7.2. Klinikka ilmoittaa potilaalle terveydenhuollon palvelun lykkäämisestä mahdollisimman pian. Lykättyään terveydenhuollon palvelun klinikka ehdottaa potilaalle uuden ajankohdan palvelun tuottamiseen niin pian, kuin se on mahdollista.

7.3. Klinikalla on oikeus lykätä terveydenhuollon palvelu 7.1.5 kohdassa tarkoitetusta syystä, jos potilas ei ole suorittanut palvelusta perittyä maksua 24 tuntia ennen aikataulutettua palvelun tuottamisen ajankohtaa.

7.4. Potilas voi lykätä terveydenhuollon palvelun tuottamisen syytä kertomatta ilmoittaen siitä klinikalle ennakkoon mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 24 tuntia ennen aikataulutettua palvelun tuottamisen alkua. Sellaisessa tapauksessa potilas sopii klinikan kanssa uuden palveluajankohdan.

7.5. Terveydenhuollon palvelun lykkääminen alle 24 tunnin ennakkoilmoituksella on sallittua vain potilaan sairastuessa, mistä potilaan on toimitettava klinikalle asianmukainen lääkärintodistus.

8. Terveydenhuollon palvelusopimuksen irtisanominen

8.1. Potilaalla on oikeus sanoa terveydenhuollon palvelusopimus irti milloin tahansa syytä kertomatta.

8.2. Jos potilas ei saavu sovittuna ajankohtana terveydenhuollon palvelun tuottamisen paikalle tai ei ilmoita saapumatta jättämisestä viimeistään 24 tuntia ennen aikataulutettua palvelun alkuajankohtaa, palvelusopimus katsotaan potilaan irtisanomaksi. Sellaisessa tapauksessa potilaalla ei ole oikeutta vaatia terveydenhuollon palvelusta suoritetun maksun palauttamista suuremmin määrin kuin 50% palvelun hinnasta, minkä takia klinikka kirjaa 50% palvelun hinnasta huoltopalvelun tarjoamisvalmiuden kulujen korvaukseksi. Ennakkomaksun puuttuessa klinikalla on oikeus laskuttaa potilaalta 50% terveydenhuollon palvelun hinnasta palvelun tarjoamisvalmiuden kulujen korvaukseksi.

8.3. Klinikalla on oikeus sanoa terveydenhuollon palvelusopimus irti vain pakottavasta syystä, minkä vuoksi siltä ei voida edellyttää palvelun tuottamisen jatkamista kaikki seikat huomioon ottaen, etenkin (muttei pelkästään), jos:

8.3.1. potilas ei kerro terveydenhuollon ammattihenkilölle tietoa, jota tietämättä terveydenhuollon palvelun tuottamisen jatkamiseen voi liittyä yhtä suuri tai suurempi riski kuin palvelun tuottamisen lopettamiseen

8.3.2. potilas ei suostu terveydenhuollon peruspalveluun liittyviin terveydenhuollon palveluihin, joita vailla peruspalvelun tuottaminen ei ole terveydenhuollon ammattihenkilön arvion mukaan järkevää

8.3.3. potilas haluaa maksullisen terveydenhuollon palvelun, mutta ei maksa hänelle tuotetuista palveluista asianmukaisen menettelyn mukaan.

8.4. Sanottuaan terveydenhuollon palvelusopimuksen irti klinikka tuottaa edelleen potilaalle terveydenhuollon palveluja, joita potilas välttämättömästi tarvitsee tai joiden tuottamisesta kieltäytyminen ei ole järkevää, ottaen huomioon hänen terveydentilansa ja mahdollisuudet saada apua muilta terveydenhuollon palvelujen tuottajilta.

9. Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet

9.1. Potilaalla on oikeus:

9.1.1. saada tarvitsemansa terveydenhuollon palvelu klinikan mahdollisuuksien mukaan

9.1.2. saada tietoa terveydentilastaan, sairaudestaan, hoidostaan ja ennusteestaan viron kielellä

9.1.3. muunkielisenä potilaana saada edellä mainittua tietoa muulla kielellä, jos se on klinikalle mahdollista

9.1.4. kieltäytyä ottamasta vastaan tietoa terveydentilastaan (täydellinen tai osittainen kieltäytyminen)

9.1.5. osallistua aktiivisesti hoitoaan koskevien päätösten tekemiseen, olla osallistettuna hoitoprosessiin, antaa suostumus hoitotoimenpiteisiin tai kieltäytyä antamasta sitä

9.1.6. hakea ja saada toissijainen lausunto toiselta erikoislääkäriltä ensisijaisen lausunnon antaneen erikoislääkärin lähetteen perusteella

9.1.7. saada ohjausta sairaudestaan selviytymiseen, terveytensä ylläpitoon ja
parantamiseen

9.1.8. vaatia, että klinikka pitää hänen terveydentilaansa, hoitoaan ja yksityiselämäänsä koskevat tiedot salassa (paitsi sellaisissa tapauksissa, joissa klinikalla on lakisääteinen tiedotusvelvollisuus)

9.1.9. tietää häntä hoitavien lääkärien, sairaanhoitajien ja muiden työntekijöiden nimet

9.1.10. tehdä valituksia tyytymättömyytensä vuoksi tai tehdä ehdotuksia ongelmista ja saada niistä palautetta. Valitukset tulee tehdä kirjallisesti yleisten ehtojen kohdassa 12 tarkoitetun menettelyn mukaan.

9.2. Potilaalla on velvollisuus:

9.2.1. saapua ajoissa lääkärin vastaanotolle, tutkimukseen tai toimenpiteeseen

9.2.2. käyttäytyä klinikan tiloissa kohteliaasti ja suhtautua henkilökuntaan ja muihin asiakkaisiin kunnioittavasti

9.2.3. tiedottaa hoitohenkilökunnalle kaikista seikoista, jotka voivat olla tärkeitä tai vaikuttaa terveydentilaan tai terveydenhuollon palvelujen tuottamiseen (mukaan lukien krooniset sairaudet, tartuntataudit, haitalliset riippuvuudet ym.)

9.2.4. tiedottaa hoitoaan ja henkilöään koskevista päätöksistä lääkärille/klinikalle (esim. tiedon tarvitseminen tai siitä kieltäytyminen, tiedon myöntämisen rajoittaminen ja päätöstensä muuttaminen)

9.2.5. noudattaa kaikkia potilaiden käyttäytymistä koskevista säädöksistä (lait,
asetukset, klinikan sisäiset käytänteet, mukaan lukien klinikan järjestyssäännöt jne.) johtuvia vaatimuksia

9.2.6. maksaa terveydenhuollon palvelusta siltä osin kuin mitä kustannuksia
sairausvakuutus tai kolmas osapuoli ei korvaa (käyntimaksu, omavastuu, Viron sairausvakuutuskassan korvaamattoman palvelun hinta).

9.3. Klinikalla on oikeus:

9.3.1. asettaa järjestyssäännöt, jotka koskevat potilaiden käyttäytymistä klinikan tiloissa, ja vaatia potilailta niiden noudattamista

9.3.2. määrätä potilaalle hoitava lääkäri tai vaihtaa lääkäri ilmoittaen siitä potilaalle mahdollisimman pian.

9.4. Klinikalla on velvollisuus:

9.4.1. tuottaa potilaalle terveydenhuollon palvelua, joka vastaa vähintään palvelun tarjoamisen aikana vallitsevaa lääketieteen ja sairaanhoitotieteen yleistä tasoa, ja tehdä sitä terveydenhuollon palvelujen tuottajilta yleensä edellytetyllä huolellisuudella

9.4.2. luoda vaaraton ja turvallinen hoitoympäristö

9.4.3. kuulla potilasta (aikataulutetun vastaanoton tai käynnin ajan sisällä)

9.4.4. tiedottaa potilaalle hänen terveydentilastaan, tutkimuksistaan ja hoidostaan

9.4.5. tarvittaessa lähettää potilas muun erikoislääkärin vastaanotolle tai osallistaa muita erikoislääkäreitä

9.4.6. dokumentoida terveydenhuollon palvelun tuottaminen potilaalle asianmukaisella tavalla ja säilyttää kyseiset asiakirjat.

10. Vastuut

10.1. Klinikka on vastuussa velvollisuuksiensa syyllisestä laiminlyönnistä, etenkin diagnosointi- ja hoitovirheistä sekä potilaan tiedottamisen ja hänen suostumuksensa hankkimisen velvollisuuden rikkomisesta.

10.2. Klinikka ei ole vastuussa mahdollisista terveydenhuollon palveluun liittyvistä kielteisistä seurauksista, jos palvelun välitön tuottaja on kertonut potilaalle mahdollisista riskeistä ja seurauksista ja potilas on suostunut palveluun.

10.3. Potilas on vastuussa siitä, ettei hän kerro klinikalle terveydenhuollon palvelun tuottamisen kannalta tarpeellisista seikoista tai anna palvelun tarjoamiseen tarvittavaa apua.

10.4. Klinikka ei ole vastuussa mistä tahansa vahingosta, joka on aiheutunut potilaan toiminnasta tai toimimattomuudesta, muun muassa virheellisten tietojen antamisesta tai tietojen antamatta jättämisestä.

10.5. Klinikan ja välittömästi terveydenhuollon palvelua tuottavan työntekijän vastuun perustana olevan tosiasian todisteet esittää potilas, paitsi jos palvelun tarjoamista potilaalle ei ole dokumentoitu asianmukaisesti.

10.6. Potilaan vahingonkorvausvaatimuksen vanhenemisaika on 5 vuotta päivästä, jolloin hän sai tietää klinikan tai välittömästi terveydenhuollon palvelua tuottavan työntekijän velvollisuuden laiminlyönnistä tai vahingon sattumisesta.

10.7. Terveydenhuollon palvelua tuottaessaan klinikka on vastuussa velvollisuuksiensa laiminlyönnistä velvoiteoikeuslain (võlaõigusseadus) toimeksiantosopimusta koskevien säännösten mukaan. Terveydenhuollon palvelua tuottaessaan klinikka on vastuussa vain velvollisuutensa laiminlyönnin aiheuttamasta välittömästä omaisuusvahingosta, jonka
vastuun ylärajana on kolminkertainen palvelusta suoritettu maksu. Klinikka ei ole vastuussa ansionmenetyksistä tai aineettomista vahingoista, jotka aiheutuvat sen velvollisuuksien laiminlyönnistä terveydenhuollon palvelua tuottaessaan.

11. Henkilötietojen käsittely

11.1. Henkilötietojen käsittely klinikalla tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen ja muiden säädösten mukaan. Henkilötietojen käsittely klinikalla on selostettu BioEximi OÜ:n tietosuojaehdoissa (tietosuojakäytänteet).

12. Valitusmenettely

12.1. Mahdolliset valitukset ratkaistaan jäljempänä esitetyn valitusmenettelyn mukaan.

12.2. Sekä potilas että klinikka ratkaisevat terveydenhuollon palvelua tuotettaessa syntyneet valitukset ensisijaisesti keskenään.

12.3. Klinikan tavoitteena on käsitellä ja ratkaista valitukset ja ehdotukset mahdollisimman nopeasti sekä varmistaa potilaiden tyytyväisyys ja terveydenhuollon palvelujen laatu.

12.4. Terveydenhuollon palvelun laadusta johtuvat valitukset käsittelee klinikan hallituksen jäsen tai hänen valtuuttamansa henkilö yhdessä hoitavan lääkärin ja laboratoriopäällikön kanssa.

12.5. Valituksia ratkaistessaan klinikka noudattaa kaikkia soveltuvia
luottamuksellisuusvaatimuksia.

12.6. Valitukset merkitään klinikan valitusrekisteriin.

12.7. Valitus tulee tehdä helppolukuisena kirjeenä, joka tulee toimittaa henkilökohtaisesti kirjaamoon tai lähettää sähköpostitse osoitteeseen info@ivfnordic.com tai postitse osoitteeseen Veerenni 51, 10138 Tallinn.

12.8. Valituksessa tulee mainita potilaan etu- ja sukunimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, valituksen päivämäärä ja sisältö, joissa on kerrottava mahdollisimman tarkkaan valituksen olosuhteet. Jos valitus tehdään jonkun puolesta, on ilmoitettava sekä potilaan että hänen valtuuttamansa henkilön tiedot.

12.9. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joilla valittaja perustelee valituksensa, ja ehdotus valituksen ratkaisemiseksi.

12.10. Valituksen allekirjoittaa valittaja tai hänen valtuuttamansa henkilö. Valtuuttamisen tapauksessa on mainittava valituksessa tiedot potilaasta, jonka etuja valvoen valitus tehdään, ja liittää oheen valtakirja.

12.11. Klinikan hallitus käsittelee valituksen yhdessä hoitavan lääkärin ja laboratoriopäällikön kanssa ja tarkastaa valituksessa esitetyt seikat 14 (neljäntoista) arkipäivän kuluessa valituksen tekemisestä.

12.12. Klinikalla on oikeus kieltäytyä käsittelemästä valitusta, jos:

12.12.1. valitus on anonyymi

12.12.2. ehdotuksen tai valituksen sisältö ei ole luettavissa tai ymmärrettävissä

12.12.3. valitus ei koske hoitopalvelun laatua

12.12.4. valittaja on vajaakykyinen ja hänellä on tuomioistuimen määräämä edunvalvoja, mutta valitus on tehty ilman tämän ennakkosuostumusta

12.12.5. samassa asiassa on tullut voimaan tuomio

12.12.6. sen hoitopalvelun tuottamisesta, josta valitus on tehty, on kulunut yli 5 vuotta.

12.13. Valituksen käsittelystä kieltäytymisestä klinikan hallitus ilmoittaa valittajalle kirjallisesti ja perustelee päätöksensä.

12.14. Suulliset väärinkäsitykset pyritään ratkaisemaan klinikalla itse paikalla osallistamalla neuvotteluihin tarvittaessa klinikan hallitus ja hoitava lääkäri tai muu palveluhenkilöstö.

12.15. Valituksia käsiteltäessä kerätyt asiakirjat säilytetään soveltuvien lakien mukaan, ja niiden säilytyksestä vastaa klinikan arkistovastaava.

12.16. Jos valittaja ei ole tyytyväinen klinikan ehdottamaan ratkaisuun, hänellä on mahdollisuus ottaa yhteyttä seuraaviin viranomaisiin:

12.16.1. Viron sosiaaliministeriön (Sotsiaalministeerium) alaisuudessa toimiva
terveydenhuollon palvelun laadun asiantuntijalautakunta (tervishoiuteenuse
kvaliteedi ekspertkomisjon). Hakemukset voi lähettää osoitteeseen Suur- Ameerika 1, 10122 Tallinn tai sähköisesti allekirjoitettuina sähköpostiosoitteeseen info@sm.ee;

12.16.2. Viron terveysvirasto (Terviseamet). Hakemukset voi lähettää osoitteeseen
Terviseamet, Paldiski mnt 81, 10617 Tallinn tai sähköpostiosoitteeseen kesk@terviseamet.ee;

12.16.3. Viron sairausvakuutuskassa (Eesti Haigekassa). Hakemukset voi lähettää
osoitteeseen Lastekodu 48, 10113 Tallinn tai sähköpostiosoitteeseen
info@haigekassa.ee, tai soittaa puhelinnumeroon +372 669 6630.

13. Muut ehdot

13.1. Klinikalla on oikeus muuttaa yksipuolisesti näitä yleisiä ehtoja milloin tahansa.

13.2. Näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan Viron lakia.