Valitusten käsittely

Terveydenhuollon laatua koskevien valitusten käsittely

Johdanto • BioEximi OÜ:n valitusten käsittelysääntöjen tavoitteena on mahdollisimman nopea valitusten käsittely ja ratkaisu. • Käsittelysääntöjen perustana ja tavoitteena on potilastyytyväisyyden ja laadukkaiden terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisen varmistaminen. • Terveydenhuoltopalvelujen laatuun liittyvät valitukset käsittelee BioEximi OÜ:n hallituksen jäsen tai hänen valtuuttamansa henkilö yhdessä hoitavan lääkärin ja laboratorion johtajan kanssa. • BioEximi OÜ noudattaa valitusten käsittelyssä voimassaolevia salassapitovaatimuksia. • Valitukset rekisteröidään ”valitustietokantaan“. Valittaminen  • Valituksen tulee olla selkeästi kirjoitettu, ja se tulee luovuttaa henkilökohtaisesti vastaanottoon tai lähettää osoitteeseen info@ivfnordic.com tai postittaa osoitteeseen Veerenni 51, 10138 Tallinna. • Valituksesta tulee ilmetä potilaan etu- ja sukunimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, päiväys ja valituksen sisältö, jossa valituksen asianhaarat on esitettävä mahdollisimman perusteellisesti. Jos valitus on nimellinen, sekä potilaan että hänen valtuuttamansa henkilön tiedot on ilmoitettava. • Mahdolliset sellaiset asiakirjat tulee liittää valitukseen, joiden avulla valittaja perustelee valituksensa, kuten myös tilanteen ratkaisemiseen liittyvät ehdotukset. • Valituksen esittäjä tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa valituksen. Valtuutusta käytettäessä valituksesta on ilmettävä sen potilaan tiedot, joita valitus koskee, ja valtakirja tulee myös liittää valitukseen. Käsittely  • BioEximi OÜ:n hallitus käsittelee valituksen yhdessä hoitavan lääkärin ja laboratorion johtajan kanssa sekä tarkistaa valituksessa esitetyt seikat 14 (neljäntoista) arkipäivän kuluessa valituksen jättämisestä. • BioEximi OÜ:llä on oikeus kieltäytyä valituksen käsittelystä, jos: 1. valitus on anonyymi; 2. ehdotuksen tai valituksen sisältö ei ole luettavissa tai jää epäselväksi; 3. valitus ei koske annetun hoidon laatua; 4. valituksen esittänyt henkilö on vajaakykyinen, ja tuomioistuin on määrännyt hänelle holhoojan ja valitus on esitetty ilman edustajan ennakkosuostumusta; 5. samasta asiasta on lainvoimainen tuomioistuimen päätös; 6. valituksen kohteena olevan hoitopalvelun tarjoamisesta on kulunut yli 5 vuotta. • BioEximi OÜ:n hallitus ilmoittaa valittajalle kirjallisesti valituksen käsittelemättä jättämisestä yhdessä asianomaisine perusteluineen. • Suulliset väärinkäsitykset pyritään ratkaisemaan paikan päällä klinikalla, ja keskusteluun osallistuu tarvittaessa myös BioEximi OÜ:n hallituksen jäsen ja hoitava lääkäri tai muu henkilöstöön kuuluva. • Valituksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat säilytetään voimassa olevien lakien mukaisesti, ja niiden säilyttämisestä BioEximi OÜ:n arkistossa vastaa asianomainen työntekijä. • Jos valittaja ei ole tyytyväinen BioEximi OÜ:n ratkaisuun asiassa, hän voi kääntyä seuraavien viranomaisten puoleen: Viron sairausvakuutuskassa (Eesti Haigekassa)Sähköposti:info@haigekassa.ee Puhelinnumero: 16363; (+372) 669 6630 www.haigekassa.ee Viron terveysvirasto (Terviseamet)Sähköposti: info@terviseamet.ee Puhelinnumero: (+372) 794 3500 www.terviseamet.ee