Valitusten käsittely

Johdanto
• BioEximi OÜ:n valitusten käsittelysääntöjen tavoitteena on mahdollisimman nopea valitusten käsittely ja ratkaisu.
• Käsittelysääntöjen perustana ja tavoitteena on potilastyytyväisyyden ja laadukkaiden terveydenhuoltopalvelujen tarjoamisen varmistaminen.
• Terveydenhuoltopalvelujen laatuun liittyvät valitukset käsittelee BioEximi OÜ:n hallituksen jäsen tai hänen valtuuttamansa henkilö yhdessä hoitavan lääkärin ja laboratorion johtajan kanssa. • BioEximi OÜ noudattaa valitusten käsittelyssä voimassaolevia salassapitovaatimuksia.
• Valitukset rekisteröidään ”valitustietokantaan“.

Valittaminen 
• Valituksen tulee olla selkeästi kirjoitettu, ja se tulee luovuttaa henkilökohtaisesti vastaanottoon tai lähettää osoitteeseen info@ivfnordic.com tai postittaa osoitteeseen Veerenni 51, 10138 Tallinna.
• Valituksesta tulee ilmetä potilaan etu- ja sukunimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, päiväys ja valituksen sisältö, jossa valituksen asianhaarat on esitettävä mahdollisimman perusteellisesti. Jos valitus on nimellinen, sekä potilaan että hänen valtuuttamansa henkilön tiedot on ilmoitettava.
• Mahdolliset sellaiset asiakirjat tulee liittää valitukseen, joiden avulla valittaja perustelee valituksensa, kuten myös tilanteen ratkaisemiseen liittyvät ehdotukset.
• Valituksen esittäjä tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa valituksen. Valtuutusta käytettäessä valituksesta on ilmettävä sen potilaan tiedot, joita valitus koskee, ja valtakirja tulee myös liittää valitukseen.

Käsittely 
• BioEximi OÜ:n hallitus käsittelee valituksen yhdessä hoitavan lääkärin ja laboratorion johtajan kanssa sekä tarkistaa valituksessa esitetyt seikat 14 (neljäntoista) arkipäivän kuluessa valituksen jättämisestä.
• BioEximi OÜ:llä on oikeus kieltäytyä valituksen käsittelystä, jos: 1. valitus on anonyymi; 2. ehdotuksen tai valituksen sisältö ei ole luettavissa tai jää epäselväksi; 3. valitus ei koske annetun hoidon laatua; 4. valituksen esittänyt henkilö on vajaakykyinen, ja tuomioistuin on määrännyt hänelle holhoojan ja valitus on esitetty ilman edustajan ennakkosuostumusta; 5. samasta asiasta on lainvoimainen tuomioistuimen päätös; 6. valituksen kohteena olevan hoitopalvelun tarjoamisesta on kulunut yli 5 vuotta.
• BioEximi OÜ:n hallitus ilmoittaa valittajalle kirjallisesti valituksen käsittelemättä jättämisestä yhdessä asianomaisine perusteluineen.
• Suulliset väärinkäsitykset pyritään ratkaisemaan paikan päällä klinikalla, ja keskusteluun osallistuu tarvittaessa myös BioEximi OÜ:n hallituksen jäsen ja hoitava lääkäri tai muu henkilöstöön kuuluva.
• Valituksen käsittelyyn liittyvät asiakirjat säilytetään voimassa olevien lakien mukaisesti, ja niiden säilyttämisestä BioEximi OÜ:n arkistossa vastaa asianomainen työntekijä.
• Jos valittaja ei ole tyytyväinen BioEximi OÜ:n ratkaisuun asiassa, hän voi kääntyä seuraavien viranomaisten puoleen:

Viron sairausvakuutuskassa (Eesti Haigekassa)

Sähköposti:info@haigekassa.ee Puhelinnumero: 16363; (+372) 669 6630 www.haigekassa.ee
Viron terveysvirasto (Terviseamet)
Sähköposti: info@terviseamet.ee
Puhelinnumero: (+372) 794 3500
www.terviseamet.ee