Kaebuste lahendamine

Tervishoiuteenuste kvaliteedist tulenevate kaebuste lahendamise kord

Sissejuhatus

• BioEximi OÜ kaebuste lahendamise korra eesmärk on kaebuste ning ettepanekute võimalikult kiire läbivaatamine ja lahendamine.
• Menetlemise kord on kavandatud ja rakendatud patsientide rahulolu ja tervishoiuteenuste osutamise kvaliteedi tagamiseks.
• Tervishoiuteenuse kvaliteedist tulenevaid kaebusi menetleb BioEximi OÜ juhatuse liige või tema poolt volitatud isik koos raviarsti ja laborijuhatajaga.
• Kaebuste lahendamisel jälgib BioEximi OÜ kõiki kehtivaid konfidentsiaalsuse nõudeid.
• Kaebused registreeritakse „Kaebuste registris“.

Kaebuste esitamine 

• Kaebuse peab esitama selgesti loetavas kirjas, andes selle isiklikult üle registratuuri, e-kirjaga aadressil info@ivfnordic.com või posti teel aadressil Veerenni 51, 10138 Tallinn.
• Kaebusel peab olema märgitud patsiendi ees- ja perekonnanimi, isikukood, telefoninumber, e-posti aadress, kuupäev ning kaebuse sisu, kus peab olema võimalikult täpselt ära kirjeldatud kaebuse asjaolud. Kui kaebus esitatakse kellegi nimel, siis peab olema märgitud nii patsiendi, kui tema poolt volitatud isiku andmed.
• Kaebusele peab lisama juurde olemasolul dokumendid, millega kaebuse esitaja oma kaebust põhjendab ning ettepanek kaebuse lahendamiseks.
• Kaebus allkirjastatakse kaebuse esitaja või tema poolt volitatud isiku poolt. Volitamise korral tuleb näidata kaebuses patsiendi andmed, kelle huvides kaebus esitatakse ja lisadavolikiri.

Kaebuse menetlemine 

• BioEximi OÜ juhatus vaatab kaebuse läbi koos raviarsti ja laborijuhatajaga ning kontrollib kaebuses esitatud asjaolusid 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul kaebuse esitamisest.
• BioEximi OÜ-l on õigus keelduda kaebuse läbivaatamisest kui:
1. kaebus on anonüümne;
2. ettepaneku või kaebuse sisu ei ole loetav või arusaadav;
3.kaebus ei ole esitatud raviteenuste kvaliteedi kohta;
4.kaebuse esitanud isik on piiratud teovõimega ja talle on kohtu poolt määratud eestkostja ning kaebus on esitatud esindaja eelneva nõusolekuta;
5.sama juhtumi kohta on jõustunud kohtuotsus;
6.raviteenuse osutamisest, mille kohta esitatakse kaebus, on möödunud rohkem kui 5 aastat.

• Kaebuse läbivaatamisest keeldumisest teavitab BioEximi OÜ juhatus kaebuse esitajat kirjalikult koos otsuse põhjendusega.
• Suusõnalised arusaamatused püütakse lahendada kliinikus kohapeal, kaasates läbirääkimistesse vastavalt vajadusele BioEximi OÜ juhatuse ja raviarsti või muu teenindava personali.
• Kaebuste menetlemisel kogutud dokumente säilitatakse lähtuvalt kehtivatest seadustest ning nende säilitamise korraldab BioEximi OÜ arhiivi eest vastutav töötaja.
• Juhul, kui kaebuse esitaja pole BioEximi OÜ poolt esitatud lahendusega rahul, on isikul võimalus pöörduda:

Eesti Haigekassa
E-post: info@haigekassa.ee
Telefon: 16363;  (+372) 669 6630
www.haigekassa.ee

Terviseamet
Epost: info@terviseamet.ee
Telefon: (+372) 794 3500
www.terviseamet.ee